Theo dơi
Quân Nguyễn Hải
Quân Nguyễn Hải
Dr
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Urea and composted cattle manure affect forage yield and nutritive value in sandy soils of south‐central Vietnam
KC McRoberts, D Parsons, QM Ketterings, TT Hai, NH Quan, NX Ba, ...
Grass and Forage Science 73 (1), 132-145, 2018
322018
Impact of forage fertilization with urea and composted cattle manure on soil fertility in sandy soils of south‐central Vietnam
KC McRoberts, QM Ketterings, D Parsons, TT Hai, NH Quan, NX Ba, ...
International Journal of Agronomy 2016 (1), 4709024, 2016
172016
Improving cattle profitability in mixed crop-livestock systems in south central coastal Vietnam using an integrated modelling approach
D Parsons, C McDonald, N Ba, D Tuan, S Lisson, J Corfield, LD Phung, ...
Proceedings of the 5th World Congress of Conservation Agriculture and 3rd …, 2011
112011
Potential to mitigate ammonia emission from slurry by increasing dietary fermentable fiber through inclusion of tropical byproducts in practical diets for growing pigs
QH Nguyen, PD Le, C Chim, ND Le, V Fievez
Asian-Australasian journal of animal sciences 32 (4), 574, 2019
102019
Protein-enriched cassava root pulp as partial replacement for fish meal in diets for growing pigs
TTT Hong, PTB Lien, DT Hai, PT Hang, NH Quan
Livestock Research for Rural Development 29 (9), 2017
82017
và Dương Thanh Hải (2016), Hiện trạng và kịch bản giảm phát thải khí mêtan từ hệ thống nuôi ḅ thịt thâm canh quy mô nông hộ ở Quảng Ngăi
ĐVD Lê Đ́nh Phùng, NHQ Lê Đức Ngoan
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 17, 58-66, 0
8
Using black soldier fly larvae (Hermetia illucens) as animal and aquaculture feeds: Reviews
LD Ngoan, NH Quan, PTP Lan, NDQ Tram
Vietnam J. Agric. and Rural Devp 2, 141-150, 2021
72021
Amino acid and fatty acid compositions of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) fed by tofu by-products in Viet Nam.
PTP Lan, NH Quan, LD Ngoan, TTT Hong, NDQ Tram
62022
Effect of replacement of fishmeal-based diet by full-fat or defatted black soldier fly larvae (Hermetia illucens) meal in diets on performance of Asian seabass (Lates …
PTP Lan, LD Ngoan, NDQ Tram
52022
Effects of harvesting time on yield, chemical composition of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae and replacement of trash fish for feeding seabass (Lates calcarifer …
PTP Lan, LD Ngoan, NH Quan, NDQ Tram
42022
Fermenting rice bran and maize with Saccharomyces cerevisiae and feeding the fermented product to chickens
PT Hang, TTT Hong, TS Tao, NH Quan, TT Na, LD Thao, Y Shimamura, ...
Lipids 5 (5.2), 5.1-5.1, 2020
32020
Effect of inclusion of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) meal in diets on growth performance and meat quality of growing quail.
NH Quan, VTM Tam, LD Thao, LD Ngoan
12023
Effects of biochar produced from tropical rice husk and peanut shell at different processing temperatures on in vitro rumen fermentation and methane production.
DV Dung, LD Phung, LD Ngoan, NH Quan, TTT Tra, VTM Tam, NX Ba, ...
JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences 32 (3), 2022
12022
Effect of increasing inclusion rates of tofu by-product in diets of growing pigs on nitrogen balance and ammonia emission from manure
QH Nguyen, TTT Than, ND Le, PD Le, V Fievez
animal 14 (6), 1167-1175, 2020
12020
Productive performance, rumen volatile fatty acid profile and plasma metabolites of concentrate-supplemented Bach Thao goats in Vietnam
NH Quan, PA Lane, NH Van, D Parsons, NX Ba, AEO Malau-Aduli
Journal of Animal and Veterinary Advances 13, 1173-1178, 2014
12014
Welcome to
DV Dung, LD Phung, LD Ngoan, NH Quan, TTT Tra, VTM Tam, NX Ba, ...
11978
Ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp chiết từ các loại thảo dược chứa 50% cỏ xước đến các chỉ tiêu sinh lư, sinh hóa máu, số lượng E. coli, Salmonella trong phân và tỷ lệ mắc …
NH Quân, PT Hằng, NV Huế, NV Chào
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 8 (1 …, 2024
2024
Response to egg production, egg quality and fatty acid profile of yolk when feeding ISA Brown laying hen by diets containing full-fat black soldier fly larvae meal.
LD Thao, NH Quan, LD Ngoan
2023
ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU CẮT ĐẾN NĂNG SUẤT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY HƯỚNG DƯƠNG (Helianthus annus) LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC NHAI LẠI
VN Hữu, QN Hải, TN Thanh, TVT Minh, T Lê Đức, ĐN Văn, N Lê Đức
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 6 (3 …, 2022
2022
Ensiling techniques for whole-plant sunflowers (helianthus annuus) and their nutritive values for ruminants in vietnam
NH Quan, NH Van, NT Thuy, VTM Tam, LD Thao, LD Ngoan
Adv. Anim. Vet. Sci 10 (9), 1953-1961, 2022
2022
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20