Vu Manh Tuong
Vu Manh Tuong
Vietnam National University of Forestry
Verified email at vfu.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of heat treatment on the change in color
VM Tuong, J Li
BioResources 5 (2), 1257-1267, 2010
872010
Changes caused by heat treatment in chemical composition and some physical properties of acacia hybrid sapwood
VM Tuong, J Li
Holzforschung 65 (1), 67-72, 2011
582011
Wettability of wood pressure-treated with TiO2 gel under hydrothermal conditions
T Van Chu, P Van Chuong, VM Tuong
BioResources 9 (2), 2396-2404, 2014
92014
Improvement of color stability of Acacia hybrid wood by TiO2 nano sol impregnation
VM Tuong, T Van Chu
BioResources 10 (3), 5417-5425, 2015
72015
Anatomical Properties of Dragon Bamboo Culms
VM Tuong, C Baokun, Q Jian
Journal of Northeast Forestry University, 14, 2008
2*2008
Durable Epoxy@ ZnO Coating for Improvement of Hydrophobicity and Color Stability of Wood
VM Tuong, NV Huyen, NT Kien, NV Dien
Polymers 11 (9), 1388, 2019
2019
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN XỬ LƯ AXÍT STEARIC ĐẾN TÍNH KỴ NƯỚC CỦA MÀNG ZnO TRÊN GỖ BỒ ĐỀ
NV Huyến, VM Tường, PV Duy
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Thái Nguyên 204 (11), 219-226, 2019
2019
Ảnh hưởng của tỷ suất nén đến một số tính chất của gỗ Keo lai, Thông nhựa và Bạch đàn uro xử lư bằng phương pháp nhiệt-cơ
T Vũ Mạnh, K Nguyễn Trọng, P Lê Ngọc
Trường Đại học Lâm nghiệp, 2019
2019
Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nén ép đến một số tính chất vật lư, cơ học của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis)
P Lê Ngọc, T Vũ Mạnh, S Trần Minh
Trường Đại học Lâm nghiệp, 2018
2018
CHẾ TẠO BỀ MẶT SIÊU KỴ NƯỚC TRÊN GỖ BẰNG CÔNG NGHỆ PHỦ VẬT LIỆU KÍCH THƯỚC MICRO/NANO
VM Tường, NT Kiên, TH Mai, NV Diễn, PV Chương
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Thái Nguyên 189 (13), 3-8, 2018
2018
STUDY ON SOME PHYSICAL PROPERTIES OF WOOD POLYMER COMPOSITE MADE OF Styrax tonkinensis WOOD AND PHENOL FORMALDEHYDE RESIN
NM Ngoc, VM Tuong
Journal of Forestry Science and Technology, 61-68, 2017
2017
VARIATION IN DENSITY AND SHRINKAGE OF BAMBOO CULM OF Dendrocalamus giganteus
DX Thuc, VM Tuong
Journal of Forestry Science and Technology, 88-93, 2017
2017
Study on Physical Properties of Acacia Hybrid Wood TiO2 Composites Fabricated by Ultrasonic-assisted Sol-gel Method
VM Tuong, LT Truong
Journal of Southwest Forestry University 36 (2), 128-132, 2016
2016
Giáo tŕnh Khoa học gỗ
VH Đại, TTP Hoa, VM Tường, ĐV Bản, NT Kim
Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, 2016
2016
EFFECT OF TREATMENT CONDITION ON LIQUEFACTION EFFICIENCY OF Acacia hybrid WOOD POWDER
VM Tuong
Journal of Forestry Science and Technology, 109-115, 2016
2016
COMBUSTION CHARACTERISTICS OF Acacia hybrid WOOD-TiO2 COMPOSITE
VM Tuong, LT Truong
Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, 146-150, 2016
2016
EFFECT OF DRYING DURATION ON SOME PHYSICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MADE FROM Acacia hybrid WOOD AND PHENOL FORMALDEHYDE MONOMER
LT Truong, VM Tuong
Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, 108-112, 2016
2016
EFFECT OF HEAT TREATMENT ON COLOR STABILITY OF Acacia hybrid WOOD
H Viet, VM Tuong
Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, 137-141, 2016
2016
Effect of thermal treatment on some mechanical properties of Acacia hybrid wood
NTM Nguyet, VM Tuong
Vietnam Journal of Forest Science, 4285-4291, 2016
2016
Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ ép đùn đến chất lượng Composite nhựa–Vỏ cây
A Cao Quốc, H Triệu Văn, T Vũ Mạnh
Trường Đại học Lâm nghiệp, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20