Vu Manh Tuong
Vu Manh Tuong
Vietnam National University of Forestry
Verified email at vfu.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of heat treatment on the change in color
VM Tuong, J Li
BioResources 5 (2), 1257-1267, 2010
1012010
Changes caused by heat treatment in chemical composition and some physical properties of acacia hybrid sapwood
VM Tuong, J Li
Holzforschung 65 (1), 67-72, 2011
692011
Wettability of wood pressure-treated with TiO2 gel under hydrothermal conditions
T Van Chu, P Van Chuong, VM Tuong
BioResources 9 (2), 2396-2404, 2014
112014
Improvement of color stability of Acacia hybrid wood by TiO2 nano sol impregnation
VM Tuong, T Van Chu
BioResources 10 (3), 5417-5425, 2015
82015
Durable epoxy@ ZnO coating for improvement of hydrophobicity and color stability of wood
VM Tuong, NV Huyen, NT Kien, NV Dien
Polymers 11 (9), 1388, 2019
52019
Giáo tŕnh Khoa học gỗ
VH Đại, TTP Hoa, VM Tường, NT Kim, ĐV Bản
Nhà xuất bản nông nghiệp, 2016
22016
Chen Baokun, Qiu Jian (College of Woody Science and Decoration Engineering, Southwest Forestry University, Kunming 650224, PR China); Anatomical Properties of Dragon Bamboo …
VM Tuong
Journal of Northeast Forestry University 5, 2008
22008
Anatomical Properties of Dragon Bamboo Culms
VM Tuong, C Baokun, Q Jian
Journal of Northeast Forestry University 36 (5), 3-9, 2008
2*2008
Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nén ép đến một số tính chất vật lư, cơ học của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis)
P Lê Ngọc, T Vũ Mạnh, S Trần Minh
Trường Đại học Lâm nghiệp, 2018
12018
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN XỬ LƯ AXÍT STEARIC ĐẾN TÍNH KỴ NƯỚC CỦA MÀNG ZnO TRÊN GỖ BỒ ĐỀ
NV Huyến, VM Tường, PV Duy
TNU Journal of Science and Technology 204 (11), 219-226, 2019
2019
External characterisation of peeled veneer from some plantation species in VietNam
T Vu Manh, M Trinh Hien
Trường Đại học Lâm nghiệp, 2019
2019
CHẾ TẠO BỀ MẶT SIÊU KỴ NƯỚC TRÊN GỖ BẰNG CÔNG NGHỆ PHỦ VẬT LIỆU KÍCH THƯỚC MICRO/NANO
VM Tường, NT Kiên, TH Mai, NV Diễn, PV Chương
TNU Journal of Science and Technology 189 (13), 3-8, 2018
2018
STUDY ON SOME PHYSICAL PROPERTIES OF WOOD POLYMER COMPOSITE MADE OF Styrax tonkinensis WOOD AND PHENOL FORMALDEHYDE RESIN
NM Ngoc, VM Tuong
Journal of Forestry Science and Technology, 61-68, 2017
2017
VARIATION IN DENSITY AND SHRINKAGE OF BAMBOO CULM OF Dendrocalamus giganteus
DX Thuc, VM Tuong
Journal of Forestry Science and Technology, 88-93, 2017
2017
Study on Physical Properties of Acacia Hybrid Wood TiO2 Composites Fabricated by Ultrasonic-assisted Sol-gel Method
VM Tuong, LT Truong
Journal of Southwest Forestry University 36 (2), 128-132, 2016
2016
EFFECT OF TREATMENT CONDITION ON LIQUEFACTION EFFICIENCY OF Acacia hybrid WOOD POWDER
VM Tuong
Journal of Forestry Science and Technology, 109-115, 2016
2016
COMBUSTION CHARACTERISTICS OF Acacia hybrid WOOD-TiO2 COMPOSITE
VM Tuong, LT Truong
Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, 146-150, 2016
2016
EFFECT OF DRYING DURATION ON SOME PHYSICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MADE FROM Acacia hybrid WOOD AND PHENOL FORMALDEHYDE MONOMER
LT Truong, VM Tuong
Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, 108-112, 2016
2016
EFFECT OF HEAT TREATMENT ON COLOR STABILITY OF Acacia hybrid WOOD
H Viet, VM Tuong
Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, 137-141, 2016
2016
Effect of thermal treatment on some mechanical properties of Acacia hybrid wood
NTM Nguyet, VM Tuong
Vietnam Journal of Forest Science, 4285-4291, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20